செனெஹச சிறுவர் சேமிப்புக்கள்

செனெஹஸ சிறுவர் சேமிப்புக் கணக்கின் மூலம் உங்கள் பிள்ளையின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாத்திடுங்கள்.

பிரதான அனுகூலங்கள்:

  • பிள்ளையின் சார்பில் பெற்றோர்/பாதுகாவலர் ஆரம்பிக்கலாம்.
  • 5.00% வருடாந்த வட்டி தினசரி மீதியின் அடிப்படையில் கணிக்கப்பட்டு மாத முடிவில் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
  • ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் விருப்பமானதொரு நிலையான தொகையைப் பெறுவதற்கு, செனெஹஸ ஃபியூச்சர் முதலீட்டுத் திட்டம்.

 

விஷேட சலுகைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ள இங்கே அழுத்தவும்

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்