වාහන ණය

හිසට බරක් නොදී ඔබේ කාර්, වෑන්, ඩබල් කැබි හෝ SUV සිහිනය සැබෑ කරගන්න.

ප‍්‍රතිලාභ

  • වසර 7ක් දක්වා දීර්ඝ කරන ලද ගෙවීමේ පහසුකම සමඟ දැරිය හැකි වාරික අගයක්
  • ආකර්ෂණීය පොළී අනුපාත
  • තනිව, හවුල්ව හෝ ආයතනික වශයෙන් අයදුමි කිරීමේ හැකියාව
  • වාරික ගෙවීමේ කාලය තුල මිලදී ගත් වාහනය වෙනුවට නව වාහනයක් හෝ වෙනත්
  • පන්නයේ වහනයක් හුවමාරු කිරීමේ හැකියාව
  • අප සමාගමෙන් ලබාගත හැකි වාහන රක්ෂණය සහ වාහන තක්සේරු කරගැනීමේ පහසුකම.

 

විශේෂ දීමනාවක්

 

ණය කැල්ක්යුලේටරය

LKR
%
මාසික ආපසු ගෙවීම් = LKR 0.00

අප අමතන්න....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

අපිට කතා කරන්න