සුපර් සේවින් ඉතුරුම් ගිණුම

ඉහළ සුරක්ෂාව හා තරගකාරී පොලී අනුපාත සමඟින් සුපිරි ඉතුරුම් ඔබට වින්දනය කළ හැක.

ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ

  • දිනපතා ගණනය කෙරෙන 6.00%ක වාර්ෂික පොලිය මාසය අවසානයේ ඔබේ ගිණුමට බැර කෙරේ.
  • මහජන බැංකුවේ ටෙලර් යන්ත්‍රයකින් හෝ ඕනෑම වීසා පහසුකම සහිත ටෙලර් යන්ත්‍රයකින් මුදල් ආපසු ලබාගත හැකි ජාත්‍යන්තර වීසා ඩෙබිට් කාඩ් පතක් ගිණුම්හිමියන්ට සැපයේ.
  • දිනකට රුපියල් 100,000 දක්වා මුදල් ආපසු ගැනීම හෝ දිනකට රුපියල් 150,000 දක්වා මිලදීගැනීම් සිදු කළ හැක.
  • මුදල් තැන්පත්කිරීම, මුදල් ආපසුගැනීම හෝ ස්ථාවර නියෝග කි්‍රයාත්මකවන අවස්ථාවේදී කෙටි පණිවිඩයකින් දැන්වීමේ පහසුකම හිමි වේ.
  • ඉතුරුම් මුදල් රැස්කිරීමේ දොරින් දොර සේවාව.
  • ස්ථාවර නියෝග නොමිලේ ලබාගැනීමේ පහසුකම.
  • චෙක්පත් තැන්පතු ගිණුම්හිමියාගේ නමට ලිවීමේ හැකියාව.
  • පීපල්ස් ලීසිං ජාලයේ ඕනෑම ශාඛාවකින් මුදල් තැන්පත්කිරීමේ හා මුදල් ආපසුගැනීමේ හැකියාව.
  • 'සුපිරි ආයෝජන සැලැස්ම' යටතේ නිශ්චිත මුදලක් කැමති කාලසීමාවක් සඳහා ආයෝජනය කළ හැක.

අපිට කතා කරන්න