සෙනෙහස ළමා ඉතුරුම් ගිණුම

'සෙනෙහස' ළමා ඉතුරුම් මගින් ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය සුරක්ෂිත වේ.

ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ

  • දරුවා වෙනුවෙන් මාපියන් හෝ භාරකරුට ගිණුම විවෘතකිරීමේ හැකියාව.
  • දිනපතා ගණනය කෙරෙන 5.00%ක වාර්ෂික පොලිය මාසය අවසානයේ ඔබේ ගිණුමට බැර කෙරේ.
  • 'සෙනෙහස අනාගත ආයෝජන සැලැස්ම' යටතේ නිශ්චිත මුදලක් කැමති කාලසීමාවක් සඳහා ආයෝජනය කළ හැක.

 

විශේෂ දීමනාවක්

අපිට කතා කරන්න