18.01.2021

තාවකාලිකව වසා දැමුණු පීපල්ස් ලීසිං වව්නියාව ශාඛාව 2021.01.18 සිට නැවත ව්යාපාර කටයුතු සදහා නැවත විවෘත කෙරේ.

People's Leasing Vavuniya Branch will be opened for Business from 18.01.2021

 

17.01.2021

පීපල්ස් ලීසිං සමාගමේ හොරණ ශාඛාවකට අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු කොවිඩ් 19 රෝගය වැලදී ඇති බවට සනාථවීම හේතුවෙන් එම ශාඛාව නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා තැබේ.

A staff member attached to People's Leasing Horana Branch has tested positive for Covid 19.
The branch will be closed for business unill further notice.

 

11.01.2021

වවුනියාව ප්‍රදේශයට පනවා ඇති පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පීපල්ස් ලීසිං වවුනියාව ශාඛාව තවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කර අති අතර ඔබගේ අත්‍යාවශ්‍ය මුල්‍ය කටයුතු ඉටුකර ගැනීම සඳහා ළඟම පීපල්ස් ලීසිං ශාඛාව, මහජන බැංකුවේ CDM/ATM යන්ත්‍ර, PLC ONLINE  සේවාව භාවිතා කරන්න.

People’s Leasing Vauvinya branch will be closed for business due to curfew imposed by the area police authorities. However you can visit nearest PLC branch, People’s Bank CDM/ATM machines and PLC ONLINE in meeting your demands with no interruption.

 

10.01.2021

පීපල්ස් ලීසිං සමාගමේ නාවලපිටිය ශාඛාවට අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩල සේවකයන් 5 දෙනෙකුට  කොවිඞ් 19 රෝගය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වී තිබීම හේතුවෙන් එම ශාඛාව නැවත දැනුම් දෙනතුරු තවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කර ඇත. කෙසේවෙතත් ඔබගේ මුල්‍ය අවශ්‍යතාවයන් අවහිරතාවයකින් තොරව ඉටුකරගැනීමට අපගේ ළඟම ශාඛාවන්, මහජන බැංකුවේ CDM/ATM යන්ත‍්‍ර, PLC ONLINE සේවාව භාවිතා කරන්න.

5 staff members attached to People’s Leasing Nawalapitiya branch have tested positive to covid 19 and the branch will be closed for business. Howerever you can visit nearest PLC branch, People’s Bank CDM/ATM machines and PLC ONLINE in meeting your demands with no interruption.

 

 

07.01.2021

පීපල්ස් ලීසිං සමාගමේ වලස්මුල්ල ශාඛාවට අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩල සේවකයෙකු ට කොවිඞ් 19 රෝගය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වී තිබීම හේතුවෙන් පීපල්ස් ලීසිං වලස්මුල්ල ශාඛාව තවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කර අති අතර ඔබගේ අත්‍යාවශ්‍ය මුල්‍ය කටයුතු ඉටුකර ගැනීම සඳහා ළඟම පීපල්ස් ලීසිං ශාඛාව, මහජන බැංකුවේ CDM/ATM යන්ත‍්‍ර,PLC ONLINE සේවාව භාවිතා කරන්න.

A staff member attached to People’s Leasing Walasmulla branch has tested positive to covid 19 and the branch will be closed for business. Howerever you can visit nearest PLC branch, People’s Bank CDM/ATM machines and PLC ONLINE in meeting your demands with no interruption.

 

06.01.2021

කල්මුණේ ප‍්‍රදේශයට පනවා ඇති පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පීපල්ස් ලීසිං කල්මුණේ ශාඛාව තවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කර අති අතර ඔබගේ අත්‍යාවශ්‍ය මුල්‍ය කටයුතු ඉටුකර ගැනීම සඳහා ළඟම පීපල්ස් ලීසිං ශාඛාව, මහජන බැංකුවේ CDM/ATM යන්ත‍්‍ර PLC ONLINE සේවාව භාවිතා කරන්න.

பொலிஸ் ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல் செய்யப்பட்டுள்ளதால், பீப்பள்ஸ் லீசிங் கல்முனைக் கிளை தற்காலிகமாக மூடப்படுள்ளன என்பதை உங்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

எனினும், நீங்கள் உங்களுக்கான சேவைகளைத் தடையின்றித் தொடர்ச்சியாகப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அருகிலுள்ள எமது ஏனைய கிளைகளுக்குச் செல்லலாம் அல்லது மக்கள் வங்கியின் CDM/ATM இயந்திரங்களை அல்லது PLC ஒன்லைன் சேவையைப் பயன்படுத்தலாம்.

People’s Leasing Kalmunai branch will be closed for business due to curfew imposed by the area police authorites. Howerever you can visit nearest PLC branch, People’s Bank CDM/ATM machines and PLC ONLINE in meeting your demands with no interruption.

 

05.01.2021

පොලිස් ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමුණු පීපල්ස් ලීසිං අවිස්සාවේල්ල ශාඛාව 2021-01-06 දින සිට ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා විවෘත කරන බව දන්වා සිටිමු.

பீப்பள்ஸ் லீசிங் அவிசாவளைக் கிளை, வாடிக்கையாளர் சேவைகளுக்காக 6.01.2021 முதல் றந்தியிருக்கும்.

People’s Leasing Avissawella Branch will be opened for business from 2021-01-06