සැබෑ සෙනෙහස - ළමා ආයෝජන සැලැස්ම

 

පීපල්ස් ලීසිං සෙනෙහස ළමා ආයෝජන සැලැස්ම, තම දරුවාගේ අනාගතය අදම සැලසුම් කරන දෙමාපියන් දිරිමත් කරන ළමා ආයෝජන ගිණුමයි. තමන්ට පහසු නිශ්චිත මුදලක් තමන් කැමති කාලයකට ආයෝජනය කර තමන් අපේක්ෂිත මුදල වැඩි පොලි අනුපාතයක් සමඟ පහසුවෙන් ලබාගන්න.

 

දරුවන්ගේ හෙට දවස අදම සැලසුම් කරන්න...

 

8% වාර්ෂික පොලිය

ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය සැලසුම් කරන සෙනෙහස ළමා ආයෝජන සැලැස්ම අදම අරඹන්න.

අවම මාසික ආයෝජනය (රු.)
ආයෝජන කාලය (වසර)රු. 100,000 සඳහාරු. 250,000 සඳහාරු.500,000 සඳහාරු.750,000 සඳහාරු. 1,000,000 සඳහා
2 3,831/- 9,578/- 19,155/- 28,733- 38,310/-
3 2,451/- 6,128/- 12,255/- 18,383/- 24,510/-
4 1,763/- 4,408/- 8,815/- 13,223/- 17,630/-
5 1,352/- 3,380/- 6,760/- 10,140/- 13,520/-

 

වැඩි විස්තර සඳහා

අපිට කතා කරන්න