පී එල් සී හත් වාසිය

 

ප‍්‍රතිලාභ

  • වසර 7ක් දක්වා ගෙවීම් පහසුව
  • අමතර ගාස්තුවකින් තොරව වාහනයට වාහනයක්
  • නොමිලේ වාහන ලියාපදිංචිය
  • පළමුවර ටැංකිය පිරෙන්න ඉන්ධන
  • රක්ෂණය සහ තක්සේරුව එකම වහලක් යට
  • ආදායමට සරිලන මාසික වාරික සැලැස්ම
  • අවම ලියකියවිලි සහ සේවා ගාස්තුව

 

90% දක්වා ලීසිං පහසුකම් සහිතයි

 

 වැඩි විස්තර සඳහා

ණය කැල්ක්යුලේටරය

LKR
%
මාසික ආපසු ගෙවීම් = LKR 0.00

අප අමතන්න....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

අපිට කතා කරන්න