உஸ்ஃபூர் சிறுவர் சேமிப்புக் கணக்கு

இது சிறுவர்களுக்கே உரிய பிரத்தியேகமான சிறுவர் சேமிப்புக் கணக்காகும். இதன் மூலம் சிறந்ததொரு சந்தைப் பெறுமதி கணக்கிற்கு பெற்றுக்கொடுப்பதுடன், இலாபம் மாதாந்தம் கணக்கெடுக்கப்பட்டு கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். ஆகக்குறைந்த முதலீடாக ரூபா 500/- வைப்பிலிடப்படல் வேண்டும். பணமானது பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலரினால் மருத்துவ அல்லது கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக மீளப் பெற்றுக்கொள்ளப்படலாம். உங்கள் குழந்தை பருவ வயதை அடையும்பட்சத்தில் கணக்கு சாதாரண முழாறபா சேமிப்புக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும்.

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்