12 மாத முழாறபா முதலீட்டுத் திட்டம்

12 மாத முழாறபா சான்றிதழானது நடுத்தர-தவணை வைப்பாவதுடன், முதலீட்டுக்காலம் ஒரு வருடத்துக்கு மட்டுமுரியதாகும். குறித்த கால முதிர்வில் வருமானம் வழங்கப்படுவதுடன், முதலீட்டை தொடரவும் சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும். ஆகக் குறைந்த முதலீடாக ரூபா 100,000/- தேவைப்படுவதுடன், (விதவைகள் மற்றும் சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கு இத்தொகை ரூபா 50,000/- ஆகும். மேலும் மாதந்தம் இலாபம் அங்கு வழங்கப்படும்). முதிர்வு காலத்துக்கு முன்னர் முன்னறிவிப்புடன் பணத்தை மீளப் பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியும். இலாபமானது, உயர் ரீதியில் கணக்கெடுக்கப்பட்டு முதலீட்டாளர்கள் அல்லது வைப்பாளர்களுக்கு வழங்கப்படும். சிரேஷ்ட பிரஜைகளுக்கும் இம்முதலீட்டின்போது சாதாரண முழாறபா முதலீட்டிலும் பார்க்க கூடியளவு இலாபம் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்