இஜாரா

இஜாரா எனப்படுவது லீசிங் இற்கு ஒத்ததாகும், இதனூடாக குறித்த அனுமதிக்கப்பட்ட பிரதிபலன்களுடன் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் லீசிங் வசதியாகும். இம்முறையில் எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு குறித்த பிரதிபலனானது, குறித்த காலத்துக்கு குறித்த விடயத்தை கருத்திற்கொண்டு அல்லது குத்தகை நிபந்தனையில் குறித்த சேவைக்குரிய குறித்த விடயத்தை கருத்திற்கொண்டு வழங்கப்படுகின்றது. இதன்போது குறித்த ஒப்பந்தக் காலத்தின் நிறைவில் குறித்த முழுக்கட்டணமும் செலுத்தப்படும் பட்சத்தில் உரிமை வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாற்றிக்கொடுக்கப்படும்.

நிதி கணக்கீடு

LKR
%
மாதாந்தம் செலுத்துதல் = LKR 0.00

தொடர்புகளுக்கு....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

நாங்கள் அழைக்கின்றோம்