நிதித் தகவல்கள்

ஆரம்பிக்கப்பட்டது
1995

பொது உடைமை நிறுவனமாக மாற்றம்பெற்ற திகதி
2011-11-24

நிதி வருடம் நிறைவூ பெறுவது
மார்ச் 31

பதிவூ செய்யப்பட்ட அலுவலகம்
1161,
மருதானை வீதி,
கொழும்பு 08.

துறை
வங்கி பினான்ஸ் மற்றும் இன்ஷஷுரன்ஸ்

தலைவர்
திரு. பெர்ணாண்டோ எச். (நிர்வாகியல்லாதஇ சுயாதீனமற்ற)

பிரதித் தலைவர்
திரு. அமிர்தநாயகம் எம். பீ. (நிர்வாகியல்லாதஇ சுயாதீனமான)

பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி / பொது முகாமையாளர்
திரு. ஏ. எஸ் இப்றாஹீம்

பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள்
குணவர்தன ஜீ. பீ. ஆர். பீ (நிர்வாகியல்லாதஇ சுயாதீனமற்ற பணிப்பாளர்)
அமரதுங்க ஜே. பீ. (நிர்வாகியல்லாதஇ சுயாதீனமற்ற பணிப்பாளர்)
பெர்ணாண்டோ ஜே. ஏ. (நிர்வாகியல்லாதஇ சுயாதீனமான பணிப்பாளர்)
ரிஸ்வான் எம். ஏ. எம். (நிர்வாகியல்லாதஇ சுயாதீனமான பணிப்பாளர்)
குணவர்தன. கே. டீ. (நிர்வாகியல்லாதஇ சுயாதீனமான பணிப்பாளர்)
வீரசிங்க திரு.என்.டபில்யு.ஏ.எம்.யு.கே.கே.ஈ. (நிர்வாகியல்லாதஇ சுயாதீனமான பணிப்பாளர்)

கணக்காய்வாளர்,
ஏன்ஸ்ட் என்ட் யங்
பட்டய கணக்காளர்கள்,
201இ டி சேரம் இடம்இ
கொழும்பு 10.

Tel: +94 11 2463500 / Fax: + 94 11 2697369

செயலாளர்கள்
திரு. ஆர் பத்திரகே,
பீப்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பி எல் சி,
75இ சேர் சிற்றம்பலம் ஏ. கார்டினர் மாவத்தை,
கொழும்பு 02.

Tel: +94 11 2436562 / Fax: + 94 11 2434550