எங்களை தொடர்பு கொள்ள

பீப்பள்ஸ் லீசிங் மற்றும் பினேன்ஸ் பிஎல்சி

இல.1161 மருதானை வீதி பொரள்ளை.

+94 112 631 631

+94 112 631 190பீஎல்சீ பிலீட் மெனேஜ்மன்ட

இல.1161 மருதானை வீதி பொரள்ளை.

+94 112 338 111

+94 112 490 160

valuation@plc.lk  பிஎல்சி ப்ரொப்பரட்டி டிவலொப்மன்ட் லிமிட்டட்

இல.1161 மருதானை வீதி பொரள்ளை.

+94 112 631 631

+94 112 320 365

 பீப்பள்ஸ் இன்ஷஷுரன்ஸ் பிஎல்சி

இல.7 கவ்லொக் வீதி கொழும்பு - 05

+94 112 126 126

Hotline: +94 112 206 306

+94 112 206 399

pilassist@plc.lk  பீப்பள்ஸ் மைக்ரோஃபினேன்ஸ் லிமிட்டட்

இல.290 கைலெவல் வீதி நுகேகொடை.

+94 112 490 000

+94 112 481 000

+94 112 480 019

wasanthak@plc.lk  செய்திமடலுக்கு சந்தாதராகவும்