பெருநிறுவன மேலாண்மை

திரு. சஞ்சீவ பண்டாரநாயக்க
சிரேஷ்ட பிரதி பொது முகாமையாளர் - செயற்பாடுகள்
திரு. லியோனல் பெர்ணாண்டோ
சிரேஷ்ட பிரதி பொது முகாமையாளர் - செயற்பாடுகள்
திரு. ரொஹான் தென்னகோன்
பிரதி பொது முகாமையாளர் - ஆபத்து மற்றும் கட்டுப்பாடு
திரு. தமித் மலவிதந்தில
பிரதி பொது முகாமையாளர் - மீட்புகள்
திரு. லக்சந்த குணவர்தன
பிரதி பொது முகாமையாளர் - சந்தைப்படுத்தல்
திரு. பிரபாத் குனசேன
பிரதி பொது முகாமையாளர் - தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (குழு)
திரு. உதேஷ் குணவர்தன
பிரதி பொது முகாமையாளர் - கணக்காய்வூ