விருதுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள்

“நாளையை உருவாக்கும் இன்று” என்னும் தொனிப்பொருளில் நாம் வெளியிட்ட ஆண்டறிக்கை 2017/18 இலங்கையின் சான்றிதழ் பெற்ற முகாமைத்துவக் கணக்காளர்களினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அறிக்கையிடல் தரச்சிறப்பு விருதுகள் 2018 நிகழ்வில் ஒட்டுமொத்த மூன்றாவது இடத்தைப் பெற்று வெண்கல விருதையும் பின்வரும் மூன்று பிரதான விருதுகளையும் வென்றுள்ளது என்பதை நாம் பெருமையுடன் அறிவிக்கின்றோம் .

  • இலங்கையில் மிகச் சிறந்த 10 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அறிக்கைகளில் ஒன்றிற்கான விருது
  • ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சிந்தனைக்கான விசேட திறமை விருது
  • நிதி மற்றும் லீசிங் துறையின் வெற்றியாளர்

 


பீப்பிள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பி.எல்.சி.யின் சிரேஷ்ட பிரதிப் பொது முகாமையாளர் திரு. சஞ்ஜீவ பண்டாரநாயக்க ஒட்டுமொத்த வெண்கல விருதை பெறுகின்றார்


பீப்பிள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பி.எல்.சி.யின் பிரதம நிதி முகாமையாளர் திரு. ஒமல் சுமணசிறி, மிகச் சிறந்த 10 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அறிக்கைகளில் ஒன்றிற்கான விருதை பெறுகின்றார்.


ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சிந்தனைக்கான விசேட திறமை பண்டாரநாயக்க (இவ் விருதுப் பிரிவு CMAயினால் முதன்முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டது) பெறுகின்றார்


நிதி மற்றும் லீசிங் துறைக்கான தங்க விருதையும் பெறுகின்றார்.