ක්ලීන් ලෝන්

හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් සඳහා වූ කෙටිකාලීන ණය පහසුව ලබාගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ ජංගම ගිණුමේ ගණුදෙනු ස්වභාවය හා මුදල් පියවීමේ හැකියාව පමණි.

ප‍්‍රතිලාභ

  • ඇපයට චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය නොවේ.
  • ඕනෑම පුද්ගලයකුට/ ව්‍යාපාරිකයකුට/ ආයතනයට මෙම පහසුව සඳහා අයදුම්කළ හැකියි. අවශ්‍ය වන්නේ ඕනෑම වාණිජ බැංකුවක අවුරුද්දකට නොඅඩු කාලසීමාවක් තුළදී පවත්වාගෙන ගිය ජංගම ගිණුමේ යහපත් ගණුදෙනුවේ ස්වභාවයයි.

 

ණය කාලය

  • මාස පහකට නොඅඩු හා මාස 12 කට නොවැඩි කාලයක් සඳහායි.

 

ඇප කොන්දේසි

  • Post-dated cheques given against customers’ main current account and the number of required cheques will depend on the loan period.
  • Personal guarantors required in addition to obtaining post-dated cheques.

ණය කැල්ක්යුලේටරය

LKR
%
මාසික ආපසු ගෙවීම් = LKR 0.00

අප අමතන්න....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

අපිට කතා කරන්න