ජේෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු

අපේ බොහෝ ගෞරවනීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා 0.5% දක්වා අතිරේක වාර්ෂික පොලියක් හිමි වේ.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු නොවන විශාලතම මූල්‍ය ආයතනය ලෙස පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම, වැඩිම ණය ශ්‍රේණිගතකිරීම (Fitch Lanka AA-) හා ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගතකිරීම් 2ක් හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ එකම මූල්‍ය ආයතනය (Fitch International B+ and Standard & Poor Lanka B+/B) ලෙස වත්කම් පදනමකට හිමිකම් කියන සමාගම වේ. පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම, 1988 ප්‍රතිෂ්ඨාපිත මූල්‍ය සමාගම් පණත අංක 78 යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලයෙහි ලියාපදිංචි සමාගමකි.

එමෙන්ම මූල්‍ය මණ්ඩලය විසින් ස්ථාපිත ශ්‍රී ලංකා තැන්පත් රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයෙහි එක් තැන්පතුවකට උපරිමය රුපියල් 600,000 දක්වා වන්දි මුදල් හිමිවන පරිදි යෝග්‍ය තැන්පතු රක්ෂණ හිමිකමකට බැදී පවතීි.

 

ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ

  • ස්ථාවර තැන්පතුවලට හඳුන්වාදුන් නව්‍ය සංකල්පයවන Self-e-cash මගින් ඔබේ පහසුව සඳහා ඕනෑම ස්ථානයකින් ඕනැම අවස්ථාවකදී ණය පහසුකම් ලබාගැනීමේ හැකියාව.
  • මුදල් තැන්පත්කිරීමෙන් හා චෙක්පත් නිෂ්කාෂණයවීමෙන් අනතුරුව ස්ථාවර තැන්පතු සහතිකය ලබාගත හැක.
  • කල්පිරීමේදී ක්ෂණික මුදල් නැවත ලබාගත හැකිවීම හා සුපිරි පාරිභෝගික සේවාව.
  • ඉතා තරගකාරී පොලි අනුපාත.
  • මාසික පොලිය ඔබේ පීපල්ස් ලීසිං ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමට මාරු කරගත හැකි අතර ඒ සඳහා 7.50%ක වාර්ෂික පොලියක් හිමි වේ.
  • PLC මෘදුකාංගය (PLC App) මගින් ඕනෑම ස්ථානයක හඳි ඕනැම අවස්ථාවක සුවපහසුවෙන් කල් ගෙවමින් ඔබේ ගිණුම ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු

SchemeMaturityA.E.RMonthlyA.E.R
1 8.50% 8.84% - -
2 8.50% 8.81% - -
3 9.00% 9.31% 8.75% 9.11%
6 9.50% 9.73% 9.25% 9.65%
12 12.00% 12.00% 11.50% 12.13%
13 12.00% 11.94% 11.50% 12.13%
15 12.00% 11.83% 11.50% 12.13%
18 12.00% 11.67% 11.50% 12.13%
24 12.75% 12.03% 12.10% 12.79%
36 13.25% 11.80% 12.50% 13.24%
48 13.25% 11.22% 12.50% 13.24%
60 13.75% 11.03% 13.00% 13.80%

වා.ස.පො. - වාර්ෂික සපල පොලී අනුපාතය

2019 ඔක්තෝබර් 22 වන දා සිට බලපැවැත්වේ

* පෙර දැනුම්දීමකින් තොරව ඉහත අනුපාත වෙනස්වියහැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

අපිට කතා කරන්න