ක්‍රේස්ට් සේවර්

නිත්‍ය ආදායමක් ලබන ස්වයං රැකියාවක නියුතු කෙනෙකු හෝ පිළිගත් ආයතනයක ස්ථීර රැකියාවක නියුතු මාසික වැටුප් ලබන අයකු හෝ සඳහා විශේෂිතව සැලසුම් කළ ඉතුරුම් පහසුවකි.

වරප‍්‍රසාද

 • ගිණුමක් විවෘත කලායින් පසු අඛණ්ඩව මාස 3 ක් තුළ මාසිකව තැන්පර් කරන මුදල මෙන් 15 ගුණයක ණය මුදලක් මෙම පහසුව මගින් ලබාගත හැකියි.
 • පවතින ණය අනුපාතයට 1% ක් අඩුවෙන් ණය ලීසිං පහසුවක් ලබාගත හැකියි.
 • 8‍% වාර්ශික පොලී අනුපාතය පදනම්ව පොලිය දෛනිකව ගණන් බලා මාසිකව ගිණුමට බැරකෙරේ.
 • ද්විත්ව කාර්ය ජාත්‍යන්තර පීපල්ස් වීසා හරපත හරහා ඔනෑම PET හෝ VISA කාඞ්පත් අනුබල ATM යන්ත‍්‍රයකින් මුදල් ආපසු ගතහැකිය එසේම VISA කාඞ්පත් පිළිගන්නා වෙළෙඳ ආයතනයකින් ගනුදෙනු කළ හැකිය.
 • ද්විත්ව කාර්ය ජාත්‍යන්තර පීපල්ස් වීසා හරපත හරහා දිනකට රු 100000 ය මුදලක් ආපසු ගත හැකිය හෝ රු 150000 දක්වා වටිනාකමට මිලදීගැනීම් කළ හැකිය.
 • ඉතුරුම් ගිණුම හරහා සිදුකරන සෑම ගනුදෙනුවක විස්තර SMS මගින් ඔබට දැනුම්දෙනු ඇත මුදල් තැන්පත්්කිරීම් අපසුගැනීම් මෙන්ම ගිණුම් ශේෂය හා ස්ථාවර නියෝග දැනගත හැකිය .
 • PLC Online App පහසුව හරහා අපගේ සියලූ මුල්‍ය හා සේවා විස්තර මෙන්ම ගිණුම් දත්ත ලොවෙ කොතැනකසිට ඔනෑමවිටක දැකබලාගත හැකිය.
 • මෙම පහසුව මගින් ගිණුම් විස්තර ගනුදෙනු ඉතිහාසය ස්ථාවර නියෝග විස්තර මෙන්ම ඔන්ල්යින් හරහා සිදුකළ ගනුදෙනු විස්තර සේවා බිල්පත් ගෙවීම් ලීසිං වාරික හා ණය වාරික ගෙවීම් ආදි මේ සියල්ල්ල PLC Online App මඟින් දත හැකිය.
 • PLC Online App පහසුව මගින් ලඟ ම ඇති මහජන බැංකු ATM යන්ත‍්‍රය පොලිස් ස්ථානය රෝහල හා ඉන්ධනහලද දැනගත හැකිය.
 • ඉල්ලීම පරිදි දොරින් දොර ඉතුරුම් ගිණුම් සදහා බැරකෙරෙන මුදල් එකතුකිරීිමේ සේවාවද ලබාගතහැකිය.
 • SLIP හුවමාරු පහසුව ස්ථාවර නියෝග සඳහා ලබාගතහැකිය.
 • ගිණුම් හිමියාගේ නමට ලියවෙන චෙක්පත් භාරගැනේ.
 • ඕනෑම PLC ශාඛා කාර්යාලයකින් මුදල් තැන්පතු හෝ ආපසුගැනීම් කළහැකිය.

අපිට කතා කරන්න