තොග ඉතුරුම්

ව්‍යාපාරිකයින් සඳහා විශාල ප‍්‍රමාණයේ තැන්පතු සඳහා ඉහළ පොළි අනුපාතයක්.

 

ප‍්‍රතිලාභ

  • පුද්ගල ඒකාබද්ධ හෝ ආයතනික වශයෙන් මෙම පහසුව සඳහා අයදුම් කළ හැකියි
  • 8‍්‍% වාර්ශික පොලී අනුපාතය පදනම්ව පොලිය දෛනිකව ගණන් බලා මාසිකව ගිණුමට බැරකෙරේ
  • ඉතුරුම් ගිණුම හරහා සිදුකරන සෑම ගනුදෙනුවක විස්තර SMS මගින් ඔබට දැනුම්දෙනු ඇත මුදල් තැන්පත්්කිරීම් අපසුගැනීම් මෙන්ම ගිණුම් ශේෂය හා ස්ථාවර නියෝග දැනගත හැකිය
  • ඉල්ලීම පරිදි දොරින් දොර ඉතුරුම් ගිණුම් සදහා බැරකෙරෙන මුදල් එකතුකිරීමේ සේවාවද ලබාගතහැකිය
  • SLIP හුවමාරු පහසුව ස්ථාවර නියෝග සඳහා ලබාගතහැකිය
  • ගිණුම් හිමියාගේ නමට ලියවෙන චෙක්පත් භාරගැනේ

අපිට කතා කරන්න