උස්ෆූර් ළමා ඉතුරුම් ගිණුම

උස්ෆූර් ළමා ඉතුරුම් ගිණුම මෙය සුවිශේෂී ළමා ඉතුරුම් ගිණුමක් වන්නේ වෙළෙඳපොළේ පවතින අනුපාතයන්ට වඩා වැඩි අනුපාතයක් ලැබෙන හෙයිනි. මෙම ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අවශ්‍යය වන්නේ රු. 500 ක් පමණි. මාසිකව ගණන් බැලෙන ලාභය ගිණුමට බැර කෙරේ. අධ්‍යාපනයට හෝ රෝහල් ගත කිරීමක් සඳහා දෙමාපියන් හෝ නිත්‍යානුකූල භාරකරුවකු විසින් මුදල් ආපසුගත හැකි ගිණුම කල් පිරෙන අවස්ථාවේ දී මෙම ළමා ගිණුම සාමාන්‍ය මුධාරබා ඉතුරුම් ගිණුමට බැර වේ.

අපිට කතා කරන්න