කෙටි කාලීන මූඩාරාබා ආයෝජන ගිණුම

කල් පිරීමෙන් පසු ලාභය ගෙවීම සඳහා මාස 3 සිට මාස 6 ක් දක්වා වූ ආයු කාලයක් සඳහා තැන්පතු සහතිකයක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකිය. අවශ්ය අවම ආයෝජනය රු. 50,000 වන අතර උපරිම ආයෝජනයක් සඳහා සීමාවක් නැත. පූර්ව දැනුම්දීමකින් පසු කල් පිරීමට පෙර මුදල් ආපසු ගත හැකිය. ආයෝජන කාලය අනුව අපේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දෙන ලාභ අනුපාතය වෙනස් වේ.

අපිට කතා කරන්න