මුධාරබා ඉතුරුම් ගිණුම

මුධාරබා ඉස්ලාමීය පිළිවෙතට අනුව ක‍්‍රියාත්මක වන ඉතුරුම් ගිණුමකි. මෙහි ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවම වශයෙනන් රු. 100,000.00 ක මුදලක් ආයෝජනය කළ යුතු වේ. ආපසු ගන්නා මුදලේ ප‍්‍රමාණයට හෝ වාර ගණනට කොන්දේසි අදාල නොවන අතර ඉතුරුම් ශේෂයට සේවාගාස්තුද අය නොකෙරේ. ජාත්‍යන්තරව පිළිගන්නා Visa හරපතක් ගිණුම් හිමියාට හිමිවන අතර සිදුකරන සෑම ගණුදෙනුවක් පිළිබඳ දැනුම්දීමක් SMS පණිවුඩ මගින් ලැබෙනු ඇත. දිනකට රු. 100,000.00 ක මුදලක් ආපසු ගත හැක.

අපිට කතා කරන්න