මාස දොළහේ මුධාරබා ආයෝජන ගිණුම

දොළොස්මහේ මුධාරබා සහතිකය යනු එක් අවුරුද්දකට පමණක් වලංගු වන මධ්‍ය කාලීන තැන්පතු සැලැස්මකි. අඛණ්ඩව ආයෝජනය කළ හැකි විකල්පයක් ද සමඟින් ලාභය ගෙවනු ලබන්නේ කල්පිරුණු පසුවයි. අවම ආයෝජනය රු. 100,000/- වැන්දඹුවන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්හට අවම ආයෝජනය රු. 50,000/- වන අතර ආයෝජනයේ ලාභය මාසිකව ගෙවනු ලබයි. එම ගෙවීම පෙර දැනුම් දීමකින් සිදුකරයි. ලාභය ගණනය කරනු ලබන්නේ ආයෝජකයින්/ තැන්පත් කරුවන්හට වැඩි ආයෝජන වාසියක් ලැබෙන පරිදිය.

අපිට කතා කරන්න