වාකාලාහ්

වාකාලාහ් යනු මූල්‍ය සම්පාදන ක‍්‍රමවේදයකි. මෙහිදී ලාභ බෙදාගැනීමේ අනුපාතයකට එකඟව මුදල් යොදවන්නා (මුවාක්කිල්) විසින් හවුල්කාර පාර්ෂවයේ ව්‍යාපාරයක මුදල් යොදවනු ලබන්නේ එම පාර්ෂවකරු (වකිල්) එම ව්‍යාපාරයේ ඒජන්තකයකු ලෙස කටයුතු කර එකඟවූ අනුපාතයන්ට අනුව ලාභය බෙදාගැනීමෙනි.

මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

LKR
%
මාසික ආපසු ගෙවීම් = LKR 0.00

අප අමතන්න....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

අපිට කතා කරන්න