මුරබාහ්

මුරාබාහ් / වෙළඳාම මරාබාහ් යනු භාණ්ඩ / වත්කම් මිලදී ගැනීම සඳහා කෙටි කාලීන හා මධ්‍ය කාලීන මූල්ය සැපයුමක් ලබා දෙන ෂරීයා අනුකූල සේවාවකි. මෙහිදී අදහස් වන්නේ ලාභය හෙළිදරව් කිරීම හා එකඟ වීම මත වාහනය / භාණ්ඩ විකිණීමයි.

මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

LKR
%
මාසික ආපසු ගෙවීම් = LKR 0.00

අප අමතන්න....

  • +94 112 631 631

  • +94 112 631 190

අපිට කතා කරන්න