ආයතනික තොරතුරු

සංස්ථාපනය
1995

ලැයිස්තු කළ දිනය
2011-11-24

මූල්‍ය වර්ෂ අවසානය
මාර්තු 31

ලියාපදිංචි කාර්යාලය
නො. 116,
මරදාන පාර,
කොළඹ 08.

ඛාණ්ඩය
බැංකු, මුල්‍ය හා රක්ෂණය

සභාපති
ප්‍රනාන්දු එච්. මයා ( Non-Executive, Non-Independent)

නියෝජ්‍ය සභාපති
අමිර්තනායගම් එම්.පී. මයා (Non-Executive, Independent)

ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරී / සාමාන්‍ය අධිකාරී
ඊබ්රහිම් ඒ.එස්. මයා

අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය
ගුණවර්ධන ජී.බී.ආර්.පී. (අධ්‍යක්ෂ)
අමරතුංග ජේ පී. (අධ්‍යක්ෂ)
ප‍්‍රනාන්දු ජේ.ඒ. (අධ්‍යක්ෂ)
රිස්වාන් එම්.ඒ. එම්. (අධ්‍යක්ෂ)
ගුණවර්ධන කේ. ඩී. (අධ්‍යක්ෂ)
වීරසිංහ එන්. ඩබ්ලිව්.එම්.යූ.කේ.කේ.ඊ. (අධ්‍යක්ෂ)

විගණකවරු
M/s අර්න්ස්ට් ඇන්ඩ් යං,
වරලත් ගණකාධිකාරිවරු,
201, ද සේරම් පෙදෙස,
කොළඹ 10.

දු.ක: +94 11 2463500 / ෆැක්ස්: + 94 11 2697369

ලේකම්වරු
පතිරගේ අර්. මයා,
පීපල්ස් පීඑල්සී ලීසිං ඇන්ඞ් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී (සීමාසහිත පොදු සමාගම)
75, ශී‍්‍රමත් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත,
කොළඹ 02.

දු.ක: +94 11 2436562 / ෆැක්ස්: + 94 11 2434550