අප අමතන්න

පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී

අංක 1161, මරදාන පාර, බොරැල්ල.

+94 112 631 631

+94 112 631 190පීපල්ස් ලීසිං ෆ්ලීට් මැනේජ්මන්ටි ලිමිටඩ් (පීබී 3562)

අංක 1161, මරදාන පාර, බොරැල්ල.

+94 112 338 111

+94 112 490 160

valuation@plc.lk  පීපල්ස් ලීසිං ප්‍රොපටි ඩිවෙලප්මන්ට් ලිමිටඩ් (පීබී 3562)

අංක 1161, මරදාන පාර, බොරැල්ල.

+94 112 631 631

+94 112 320 365

 පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සී

අංක 7, හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 5.

+94 112 126 126

Hotline: +94 112 206 306

+94 112 206 399

pilassist@plc.lk  පීපල්ස් මයික්‍රෝ ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්

අංක 290, හයිලෙවල් පාර, නුගේගොඩ.

+94 112 490 000

+94 112 481 000

+94 112 480 019

wasanthak@plc.lk  පුවත් ලිපිය සදහා ලියාපදිංචි වන්න