ටෙන්ඩර් විස්තර

ලියුම් කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ "වාහනය විකිණීම (වාහනයේ ලියාපදිංචි කිරිමේ අංකය)" යනුවෙන් සලකුණු කර, ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අතින් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි.

අපිට කතා කරන්න